Обука

Теоретскиот дел од обуката во Автошколата го изведува предавач по теоретска настава со високо образование од областа на сообраќајот и со долгогодишно работно искуство. Потребните учебници и литература се достапни во Автошколата.

За извршување на теоретската обука автошколата располага со училница, каде што се одржуваат предавањата. Во наставата се употребуваат различни помошни средства, со единствена цел, кандидатите полесно да го совладаат материјалот и да се подготват за полагање на испитот од познавање на сообраќајните правила и прописи...

Повеќе...

Лиценца

Сертификат

Copyright