А2 Категорија

А1 Категорија

Опис на категоријата:

Во категоријата „A2“ спаѓаат мотоцикли со или без бочна приколка сила на мотор која не е поголема од 35 kw и соодносот помеѓу јачината на мотор и масата на возилото не е поголем од 0.2 kW/kg, но не потекнуваат од возило со двојно поголема моќност.

Потребни документи и услови:

 

 • Наполнети 18 години возраст
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)
 • Согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар (ако не наполнило 18 години)
 • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (16н/ч теор. и 16 н/ч практ.)
 • Потврда  за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа на укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода (ако не поседува друга катег.)
 • Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
 • Пријава за полагање на возачки испит

 

Потребни документи за полагање возачки испит за возач кој поседува „Б“ категорија:

 

 • Наполнети 18 години возраст
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)
 • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (4 н/ч теор. и 16 н/ч практ.)
 • Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
 • Пријава за полагање на возачки испит

 

Забелешка: За оваа категорија се полага само практичен дел од возачкиот испит.

Тестирање On-line

Тестирање On-line
(демо верзија)

Лиценца

Сертификат

Прирачник

Copyright