АМ Категорија

Опис на категоријата:

Спаѓаат мотокултиватори и приклучни возила што ги влечат мотокултиваторите, велосипеди со помошен мотор, мопеди, лесни трицикли и лесни четирицикли.

Потребни документи и услови:

 

  • Наполнети 16 години возраст
  • Лична карта
  • Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa
  • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)
  • Согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар (ако не наполнило 18 години)
  • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (12 н/ч теор.)
  • Потврда  за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа на укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода (ако не поседува друга катег.)
  • Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
  • Пријава за полагање на возачки испит

 

Забелешка: За оваа категорија се полага само теоретскиот дел од возачкиот испит.

Тестирање On-line

Тестирање On-line
(демо верзија)

Лиценца

Сертификат

Прирачник

Copyright