Ц Категорија

 

Опис на категоријата:

Во категоријата „Ц“ спаѓаат моторни возила кои не спаѓаат во категориите „Д1“ или „Д“ чија најголема дозволена маса надминува 3 500 kg, а кои се конструирани за превоз на не повеќе од осум патници покрај возачот и истите може да се комбинираат со приколка чија најголема дозволена маса е помала од 750 kg.

Потребни документи и услови:

 

  • Наполнети 21 години возраст
  • Најмалку една година да поседува возачка дозвола од  категорија „Б“
  • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
  • Лична карта
  • Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa
  • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)
  • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (10 н/ч теор. и 20 н/ч практ.)
  • Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
  • Пријава за полагање на возачки испит

 

 

Тестирање On-line

Тестирање On-line
(демо верзија)

Лиценца

Сертификат

Прирачник

Copyright