Б Категорија

Во категоријата „Б“ спаѓаат моторните возила чија најголема дозволена маса не надминува 3.500 kg, кои немаат повеќе од осум седишта не сметајќи го седиштето на возачот, на кои можат да се придодадат приклучни возила, чија најголема дозволена маса не надминува 750 kg согласно со прописите од областа на единечно одобрение на возило. Моторните возила од оваа категорија можат да се комбинираат со приклучни возила со најголема дозволена маса поголема од 750 kg, под услов најголемата дозволена маса на комбинацијата на возила да не надминува 4.250 kg. 

 
Минимална возраст за управување на возило од Б категорија е 18 години.
 
Потребни документи
Да има завршено најмалку основно образование!
Да е здравствено и психофизички способно да управува со моторно возило.
   Доказ - лекарско уверение за соодветна категорија, односно подкатегорија.
Важечка лична карта
 
За категорија Б кандидатот треба да посетува:
 теоретска настава од 20 наставни часа (5 дена)
 практична настава од 36 наставни часа (18 дена)

Тестирање On-line

Тестирање On-line
(демо верзија)

Прирачник

Copyright