А2 Категорија

А1 Категорија

Во категоријата „A2“ спаѓаат мотоцикли со или без бочна приколка сила на мотор која не е поголема од 35 kw и соодносот меѓу јачината на мотор и масата на возилото не е поголем од 0.2 kW/kg, но не потекнуваат од возило со двојно поголема моќност. 

 
Минимална возраст за управување на возило од А2 категорија е 18 години.
 
Потребни документи
Да има завршено најмалку основно образование!
Важечка лична карта
Да е здравствено и психофизички способно да управува со моторно возило. Доказ - лекарско уверение за соодветна категорија, односно подкатегорија.
Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар, ако лицето поседува возачка дозвола од "Б" категорија. Доколку лицето поседува возачка дозвола од Б категорија полага само практицен дел.
 
За категорија А2 кандидатот треба да посетува:
 теоретска настава од 16 наставни часа (4 дена)
 практична настава од 16 наставни часа (8 дена)
Доколку лицето поседува возачка дозвола од Б категорија треба да посетува теоретска настава од 4 часа. 
 
 
 
Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата „A2“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите „АМ“ и „A1“.

Тестирање On-line

Тестирање On-line
(демо верзија)

Прирачник

Copyright