АМ Категорија

 Во категоријата „AM“ спаѓаат мопеди, мотокултиватор, односно возила на две или три тркала со максимална брзина која не надминува 45 km/h и лесни четирицикли. (мопеди до 50cm3)


Минимална возраст за управување на возило од АМ категорија е 16 години.
 
Потребни документи
1. ИЗЈАВА од лицето или негов родител односно старател ако лицето не наполнило 18 години!
2. Да има завршено најмалку основно образование!
3. Важечка лична карта или пасош.
 
За категорија АМ кандидатот треба да посетува:
 теоретска настава од 12 наставни часа (3 дена)

Тестирање On-line

Тестирање On-line
(демо верзија)

Прирачник

Copyright