Ц Категорија

 

Во категоријата „Ц“ спаѓаат моторни возила кои не спаѓаат во категориите „Д1“ или „Д“ чија најголема дозволена маса надминува 3.500 kg, а кои се конструирани за превоз на не повеќе од осум патници покрај возачот и истите може да се комбинираат со приколка чија најголема дозволена маса е помала од 750 kg.

 
Минимална возраст за управување на возило од Ц категорија е 21 година.
Најмалку 1 година лицето треба да поседува возачка дозвола од Б категорија.
 
Потребни документи
Да има завршено најмалку основно образование!
Да е здравствено и психофизички способно да управува со моторно возило.
   Доказ - лекарско уверение за соодветна категорија, односно подкатегорија.
Важечка лична карта
Важечка возачка дозвола
 
За категорија Ц кандидатот треба да посетува:
 теоретска настава од 10 наставни часа (3 дена)
 практична настава од 20 наставни часа (10 дена)

Тестирање On-line

Тестирање On-line
(демо верзија)

Прирачник

Copyright